Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ROES en DE VRIES NOTARIAAT

Artikel 1

Roes en De Vries Notariaat is een notariskantoor dat thans wordt gedreven in de vorm van eenmanszaak maar deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien in de toekomst het kantoor in een andere rechtsvorm wordt gedreven (bijvoorbeeld in de vorm van maatschap of besloten vennootschap)

Artikel 2           Definities

De notaris: de notaris, de waarnemer van de notaris en kantoorgenoten van de notaris, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Waar gesproken wordt van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde eenmanszaak of daarvoor in de plaats komende rechtsvorm.

2.1   De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht tot dienstverlening geeft aan de notaris.

2.2   Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle opdrachten en overeenkomsten die de notaris sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords waarbij de notaris partij is.

3.2   Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap alsmede, voor zover van toepassing, van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van alle notarissen, kandidaat-notarissen en overige personen die bij voor of namens de notaris werkzaam zijn.

3.3   De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, ook niet naast de algemene voorwaarden van de notaris. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van de algemene voorwaarden van de notaris kan slechts met wederzijdse uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden afgeweken.

Artikel 4 Honorarium

4.1   Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

4.2   Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de notaris vast te stellen uurtarieven.

4.3   De opdrachtgever is naast het honorarium verschotten en belastingen verschuldigd alsmede extra gemaakte kosten, zoals maar niet uitsluitend reiskosten, taxatiekosten, kadasterkosten, kosten uittreksels, excessieve of ongebruikelijke portokosten, koerierdiensten alsmede negatieve rente(n) van welke aard ook.

4.4   De door de notaris opgegeven kosten voor werkzaamheden zijn exclusief omzetbelasting.

4.5   De notaris is bevoegd om de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk om welke reden dan ook leiden tot een notariële akte, alsmede de daaraan verbonden verschotten en kosten, aan de opdrachtgever te declareren op basis van de aan de opdracht bestede tijd, tegen de door de notaris gehanteerde uurtarieven, tenzij de notaris en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

5.1   De notaris is bevoegd om voorschotnota’s en tussentijdse declaraties te zenden, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld.

5.2   Declaraties ter zake het totstandkomen van een akte dienen steeds uiterlijk vóór het passeren of ondertekenen van de akte waarop de declaratie betrekking heeft, op de rekening van de notaris te zijn bijgeschreven.

5.3   De notaris is te allen tijde bevoegd declaraties achteraf te zenden, welke eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders is overeenkomen over anders is vermeld.

5.4   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, strekken alle betalingen van opdrachtgever, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten declaraties.

5.5   De notaris is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie tijdig te voldoen.

5.6   Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.7   In geval van niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de notaris moet maken ter inning van zijn / haar vordering, alsmede voor de daaraan door de notaris bestede tijd op basis van het door de notaris gehanteerde honorarium.

5.8   Ingeval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn voorts de wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.9   De opdrachtgever, handelend in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, is nimmer bevoegd tot opschorting en verrekening.

5.10 Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.

5.11 De Notaris behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van De Notaris te voldoen, is De Notaris gerechtigd naar zijn / haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat zijn verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

5.12 Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1   Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

6.2   Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

6.3   Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6.4   Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden en / of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem / haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.5   Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en / of gevolgschade is uitgesloten.

6.6   De notaris is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. De notaris zal daarbij zoveel als mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De notaris is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.7   De leden 2 tot en met 6 van dit artikel zijn mede opgemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en alle personen die op zijn / haar kantoor werkzaam zijn, zodat ook zij een beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

6.8   De aansprakelijkheid van De Notaris is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan De Notaris is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van De Notaris beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door De Notaris afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 7           Vrijwaringen

7.1   Opdrachtgever vrijwaart De Notaris tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens De Notaris geleverde goederen en/of diensten.

7.2   Opdrachtgever vrijwaart De Notaris tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door De Notaris. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Notaris in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

7.3   Opdrachtgever vrijwaart De Notaris voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, modellen en overige aangeleverde informatie.

Artikel 8           Intellectueel Eigendom

8.1   De Notaris behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op zijn / haar offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringsmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door De Notaris of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

8.2   Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van De Notaris of van zijn / haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

8.3   Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan De Notaris zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van De Notaris op schadevergoeding op grond van de wet.

8.4   Onverminderd de aansprakelijkheid jegens De Notaris wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op hem/haar rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

8.5   Opdrachtgever staat in voor de legitieme verkrijging van het intellectueel eigendomsrecht, dan wel gebruiksrecht met betrekking tot de door haar geleverde informatie, afbeeldingen, teksten en bescheiden vrijwaart De Notaris tegen iedere aanspraak van derden gebaseerd op inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 9          Persoonsgegevens

Hoe de notaris omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in haar privacyverklaring.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Opdrachtgever en de notaris verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door niet-naleving van de opdracht en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.

10.2 Indien de notaris op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en notaris zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de notaris niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10.3 Opdrachtgever en de notaris zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

10.4 Indien opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is opdrachtgever aan de notaris – zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 500,- (vijfhonderd) per overtreding, zulks onverminderd het recht van de notaris op schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 11 Klachtenregeling Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Geschillen tussen Opdrachtgever en De Notaris worden voorgelegd bij de Geschillencommissie Notariaat. Hiervoor wordt verwezen naar de Reglement Geschillencommissie Notariaat. Op degeschillencommissie.nl staat informatie en formulieren om een klacht of geschil in te dienen. De Opdrachtgever kan telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht.

Artikel 12 Rechtskeuze en forumkeuze

12.1 Op alle opdrachten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de notaris en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van alle geschillen tussen de notaris en de opdrachtgever voortvloeiende uit deze opdracht of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande opdrachten en / of overeenkomsten, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen de bevoegde rechter in het arrondissement waar de notaris kantoor houdt. Uitsluitend de notaris is bevoegd van deze bevoegdheidsregel af te wijken.