Rechtspersonen en personenvennootschappen

BV, NV, Vennootschap onder firma, Maatschap en Commanditaire vennootschap

Als u een onderneming wilt starten is de juridische vorm daarvan één van de keuzes die u moet maken . U kunt kiezen voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.). Welke rechtsvorm geschikt is voor uw bedrijf, hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is. Ook de kosten voor het oprichten van een B.V., Vennootschap onder firma of Maatschap lopen uiteen. U kunt bij Roes en De Vries Notariaat terecht voor advies.

Besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)

In Nederland mag alleen een notaris een B.V. oprichten. Er geldt namelijk een wettelijke verplichting om statuten op te stellen en deze in een notariële akte te verwerken. Een Besloten Vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon die (zelfstandig) als persoon aan het rechtsverkeer kan deelnemen. De aansprakelijkheid voor rechtshandelingen ligt daardoor in beginsel bij de B.V. en de B.V. is daardoor ook de belastingplichtige. Bij een B.V. zijn er één of meer aandeelhouders die eigenaar zijn van het vermogen van de B.V. en daarin zeggenschap hebben. Daarnaast zijn er één of meer bestuurders die de B.V. kunnen vertegenwoordigen.

Voor de oprichting; een aandelenoverdracht of statutenwijziging van een B.V. is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Per 1 oktober 2012 is het B.V.-recht bovendien ingrijpend gewijzigd. Roes en De Vries Notariaat in Leiden adviseert u graag over de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en kan de statuten desgewenst daarop aanpassen.

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is op veel punten vergelijkbaar met de B.V. en wordt over het algemeen gebruikt voor grote ondernemingen. Een groot verschil met de B.V. is dat de aandelen in de N.V. vrijer en eenvoudiger verkocht en overgedragen kunnen worden.

Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsovereenkomst van beroepsbeoefenaars. De maatschapsvorm komt vaak voor in de agrarische sector en in de vrije beroepsgroepen zoals artsen, accountants en advocaten. De maten leggen alle onderlinge verplichtingen vast in een maatschapsovereenkomst zoals ondermeer de afspraak om met elkaar kantoorruimte en/of personeel te delen. De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng van alle maten, tenzij zij hierover andere afspraken met elkaar maken in de maatschapsovereenkomst.

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is en samenwerkingsvorm die vergelijkbaar is met de maatschap maar geschikter is voor personen die samen een bedrijf voeren zoals aannemers, schilders handelsondernemingen en dergelijke.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen met financiers die risicodragend kapitaal ter beschikking van de vennootschap willen stellen. Deze rechtsvorm kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot is de financier van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft ingebracht.

Roes en De Vries Notariaat in Leiden adviseert u als ondernemer over de juiste rechtsvorm die aansluit op uw plannen.

Vraag hier uw offerte aan of maak een afspraak met Roes en De Vries Notariaat voor informatie en persoonlijk advies.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaren